MEE Measuring Employee Engagement

MEE (Measuring Employee Engagement) je nástroj pro měření angažovanosti zaměstnanců. Angažovanost je emoční stav, kdy lidé prožívají tzv. flow, jsou energičtí a cítí určitý závazek vůči své práci.

Measuring Employee Engagement

Z našich měření vyplývá, že se problémy s nízkou mírou angažovanosti ve firmách opakují dle stále stejného scénáře a ve většině případů jsou výsledkem absence klíčových informací, nedostatečné komunikace a zpětné vazby, existence příliš mnoha pravidel, standardů a organizačních směrnic, neefektivního plánování cílů a pracovních činností, nejasně popsaných rolí a chybějících kompetencí leadershipu u vedoucích pracovníků. MEE představuje vstupní analýzu pro strategické manažerské rozhodování.

Typické případy, kdy realizovat měření angažovanosti:

  • při implementaci nové vize, mise a firemních hodnot
  • v případě organizačních a jinak zásadních změn
  • pro větší zapojení zaměstnanců „do hry“
  • ověření aktuálního stavu firemní kultury
  • při cílené změně strategie společnosti (expanze, fúze, integrace)

Hlavní přínosy pro management a zaměstnavatele:

  • jasný obrázek o současné situaci ve firmě
  • výchozí bod pro strategická rozhodnutí
  • možnost porovnání stavu různých organizačních jednotek
  • možnost porovnání vývoje angažovanosti v čase
  • definice KPIs pro změnová a růstová opatření

Metodika přístupu k měření angažovanosti

Jak vypadá měření angažovanosti v praxi

Projekt měření angažovanosti se skládá z minimálně dvou částí, a to kvantitativního zaměstnaneckého průzkumu, sběru a vyhodnocování dat a následně přípravy akčního plánu a implementace jednotlivých kroků dle předem definovaných KPIs. V ideálním případě předchází samotné realizaci měření workshop s top managementem pro přesné vydefinování očekávání. Stěžejním předpokladem pro realizaci měření je 100% podpora vedení a jasná komunikace účelu zaměstnaneckého průzkumu směrem do firmy. Díky sofistikovaným online nástrojům lze měření zrealizovat v relativně krátkém čase napříč organizačními jednotkami na různých trzích, či jej replikovat ve vlnách.

Při měření pomocí MEE striktně rozlišujeme dva rozdílné pojmy: angažovanost (engagement) a spokojenost (satisfaction) zaměstnance. Spokojenost je otázkou transakčního přístupu. Něco dostaneme a jsme spokojení. Angažovanost funguje jinak. Je založena na transformačním principu. Vyžaduje jiný způsob uvažování. Je mnohem komplexnější. Je o našem přístupu k práci a firmě a přístupu firmy k nám samotným.