GPS Goals & Performance 4 Success

Goals & Performance 4 Success je nástroj pro plánování cílů a řízení výkonu. Každý zaměstnanec se chce cítit v práci dobře, potřebuje určitou jistotu a směr. Potřebuje vědět, co se od něj očekává. Smysluplná práce zvyšuje angažovanost.

Goals & Performance 4 Success

Úspěch při zvyšování angažovanosti zaměstnanců závisí ve velké míře na dobře naplánované práci, za kterou mohou nést vlastní odpovědnost a na které je jasně patrný jejich osobní přínos. Goals & Performance 4 Success (GPS) je nástroj pro plánování cílů a řízení výkonu zaměstnanců.

Při aplikaci GPS zaměstnanci lépe chápou svou roli, své úkoly, odpovědnost a pravomoc. Mohou si snadno odpovědět na otázku: „Vím, co se ode mě očekává a co mám dělat?“, tzn. „Přebírám osobní odpovědnost za něco, co mi dává smysl.“ Klíčovou úlohou manažera je v tomto případě vysvětlit strategické záměry jednotlivých pracovních aktivit. Proto, aby proces plánování fungoval a systematicky zvyšoval angažovanost, motivaci a odpovědnost zaměstnanců, musí být všichni obeznámeni s důvody, proč něco dělají, všichni musí znát svůj osobní přínos k vyššímu cíli a pravidelně získávat zpětnou vazbu.

Klíčové příčiny stagnace firemního růstu:

 • neefektivní plánování cílů a pracovních činností
 • nízká motivace a neangažovanost
 • nefunkční nebo zastaralé interní procesy
 • nedostatečná komunikace vedoucího s týmem
 • špatná informovanost a chybějící zpětná vazba
 • vysoká fluktuace

Hlavní přínosy pro management a zaměstnavatele:

 • zvýšení efektivity a produktivity práce
 • jasně popsané role v rámci odpovídajících kompetencí
 • angažovanost a vnitřní motivace zaměstnanců
 • osobní iniciativa a odpovědnost při plnění úkolů
 • úspora času, nákladů a zdrojů
 • změna myšlení a pracovních návyků

V čem GPS pomáhá manažerům?

Co znamená 4 Success? Číslice 4 představuje čtyři klíčové pilíře metody GROW, které vedou k úspěšné implementaci GPS: Goals (cíle), Reality (aktuální stav), options (Možnosti) a Will (vůli). Cíle nám udávají směr, kterým se chceme ubírat. Abychom se mohli posunout z místa na místo, musíme vědět, kde se aktuálně nacházíme a jaké máme možnosti. A nakonec bez vůle a ochoty věci měnit a posouvat se správným směrem ničeho nedosáhneme. Proto je pro nás důležité opírat naši práci právě o principy GROW.