ESC Extended Safety Circle

U nás ESC neznamená escape, tedy utíkat a zbavit se problémů. Naopak. My obtížné situace zvládáme právě díky ESC. Pracujeme s konceptem kruhu bezpečí, který jsme rozšířili o vlastní know-how.

Extended Safety Circle (ESC)

tedy Rozšířený kruh bezpečí pro nás představuje klíč k úspěchu každé firmy bez ohledu na její velikost či dobu existence. ESC jako nástroj slouží k analýze a vyhodnocení vnitřního fungování firmy, na jejichž základě zjišťujeme, proč a jakým směrem by se firma měla ubírat a jaké další nástroje k tomu bude potřebovat.

Kruh bezpečí funguje na principu ochranné zóny před externími vlivy, za které považujeme vnější hrozby na úrovni konkurence a externího tržního prostředí vůbec. Uvnitř kruhu je vnitřní prostředí firmy, složené z týmů a jednotlivců, kteří se navzájem za pomoci leaderů chrání.

Náš rozšířený kruh bezpečí má několik vrstev:

Představme si ho jako cibuli, jejíž slupkou je nejvyšší patro složené z vize, mise a hodnot. Výzkumy ukazují, že mnoho problémů s motivací, loajalitou a angažovaností zaměstnanců způsobuje neznalost a neztotožnění právě s posláním a směřováním firmy. Většina zaměstnanců totiž nezná cíle svého zaměstnavatele. Bez znalosti a kontinuální komunikace těchto principů uvnitř firmy není možné, aby fungovala patra nižší.

Další úrovní je firemní kultura. Firemní kulturu reprezentují lidé, utváří ji management s lidmi a pro lidi. Na firemní kultuře stojí spokojenost, motivace a produktivita práce. Pokud se zaměstnanec necítí v práci dobře, jeho pracovní výkon klesá, je demotivovaný, neangažuje se a obvykle nespolupracuje. Jedním z důvodů, proč lidé ztrácejí motivaci k práci a firmy ztrácejí své zaměstnance je právě nefunkční firemní kultura.

Následující patro se o firemní kulturu přímo opírá. Jde o lidi. Na lidech stojí celá existence firmy. Produktivní a efektivně pracující zaměstnanci přinášejí firmě zisk. Motivovaní a angažovaní zaměstnanci přinášejí firmě úspěch. Jestliže znají zaměstnanci směr, kterým se firma ubírá, chápou její cíle, principy a hodnoty, sami utvářejí firemní kulturu, se kterou se navíc ztotožňují, firma prosperuje a její prosperita je dlouhodobě udržitelná. Limitujícím faktorem mohou být procesy a nástroje.

Lidé, zejména leadeři, kteří udávají směr všem ostatním, potřebují ke své práci funkční procesy a nástroje. Většina tradičních procesů a nástrojů řízení již dnes ale nestačí k tomu, aby skrze ně vedoucí pracovníci rozvíjeli, motivovali a podporovali svoje týmy. Hlavní důvod je zcela prostý – jde o nástroje řízení, nikoli nástroje leadershipu. Tradiční nástroje pochopitelně neztrácejí zcela svůj význam, nicméně je nutné je doplňovat či nahrazovat něčím novým, co reflektuje současnou situaci a moderní trendy řízení lidských zdrojů.

V případě, že tradiční procesy a nástroje nedostačují, nebo jsou nefunkční, je třeba využít moderní a nekonvenční nástroje a metody, které tvoří jádro Rozšířeného kruhu bezpečí. Takové nástroje mají různý rozsah a formu, mají ale také společného jmenovatele a tím je leadership. Mezi našimi produkty najdete nástroj GPS (Goals & Performance 4 Success) pro podporu plánování, MEE (Measuring Employee Engagement) pro měření angažovanosti zaměstnanců, přístup TIME (Talent Identification, Management & Evaluation) pro identifikaci a rozvoj talentů, metodiku CCC (Corporate Culture Cup) pro změnu, budování a rozvoj firemní kultury, dále filosofii EBM (Employer Brand Management) pro efektivní řízení značky zaměstnavatele, nebo proces ACE (Attractive Candidate Engagement), který přináší netradiční přístup k výběru nových zaměstnanců.

Potřebujete svým zaměstnancům ukázat správný směr?

Pak použijte

GPS